Parkeervoorwaarden

 1. Geldigheid van het abonnement:
  • Parkeerders dienen in het bezit te zijn van een geldig parkeerabonnement om gebruik te mogen maken van de parkeerfaciliteiten. Het parkeerabonnement word zonder tussenkomst van opzegging van de ligplaats of van het parkeerabonnement automatisch jaarlijks verlengd.
  • Het abonnement is persoons en kenteken gebonden en mag niet worden overgedragen aan anderen.
 2. Toegang tot parkeerfaciliteiten:
  • Abonnementhouders hebben recht op toegang tot de parkeerfaciliteiten gedurende de geldigheidsperiode van hun parkeerabonnement.
  • Toegang kan worden geweigerd bij overschrijding van de maximale capaciteit of bij technische storingen.
  • Het is niet toegestaan anderen de toegang te verlenen tot de parkeerfaciliteiten/het haventerrein. Bij aankomst opent u het hek met een App, u rijdt de auto naar binnen en sluit het hek achter u alvorens u de auto gaat parkeren, u controleerd of het slot op slot zit. Bij vertrek sluit u het hek direct achter u en laat u andere mensen niet het terrein op, u controleerd of het slot op slot zit.
  • Zonder geldig parkeerabonnement is het niet toegestaan te parkeren op de parkeerfaciliteit/het haventerrein.
 3. Parkeerplaatsen:
  • Abonnementhouders dienen hun voertuigen alleen te parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen terug te vinden op onderstaande plattegrond.
  • Het is niet toegestaan om parkeerplaatsen te blokkeren of bezet te houden zonder daadwerkelijk gebruik te maken van de parkeervoorzieningen.
 4. Betaling:
  • De betaling van het abonnementsgeld dient tijdig en volgens de vastgestelde betalingsvoorwaarden te geschieden.
  • Bij niet-tijdige betaling kan de toegang tot de parkeerfaciliteiten worden opgeschort of ingetrokken.
 5. Verlies of beschadiging van het abonnement:
  • Abonnementhouders dienen verlies of beschadiging van hun abonnement onmiddellijk te melden aan de beheerder om een vervangend exemplaar te verkrijgen.
  • Kosten voor vervanging van een abonnement kunnen van toepassing zijn.
 6. Verboden parkeren:
  • Het is ten strengste verboden om voertuigen te parkeren op plaatsen die niet zijn aangewezen als parkeerplaatsen.
  • Parkeren op toegangswegen, in noodgevallen zones, gehandicaptenparkeerplaatsen zonder geldige vergunning, of andere verboden zones is niet toegestaan.
 7. Tijdsbeperkingen:
  • Parkeren is alleen toegestaan gedurende de tijdsperiodes van 07:00 ‘s ochtend tot 23:00 ‘s avond en binnen de vastgestelde limieten van 1 mei tot 30 september.
  • Overtreding van tijdsbeperkingen kan resulteren in boetes of het wegslepen van het voertuig op kosten van de eigenaar.
  • Overtreding van tijdsbeperkingen kan resulteren in het niet kunnen uitrijden van de parkeerfaciliteit, in dit geval kunnen er kosten in rekening worden gebracht om u de vrije doorgang te verlenen.
 8. Handhaving:
  • Ongeoorloofd geparkeerde voertuigen kunnen worden voorzien van een wielklem, worden beboet en/of worden weggesleept zonder voorafgaande waarschuwing.
  • De eigenaar van het voertuig is verantwoordelijk voor eventuele boetes, sleepkosten en andere gerelateerde kosten.
 9. Aansprakelijkheid:
  • De parkeerfaciliteit en/of de beheerder zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade of letsel veroorzaakt aan voertuigen tijdens het parkeren op de faciliteit.
  • Eigenaren parkeren hun voertuigen op eigen risico.
 10. Geschillen:
  • Geschillen met betrekking tot ongeoorloofd parkeren worden behandeld volgens de geldende wet- en regelgeving, en in overeenstemming met deze voorwaarden zoals uiteengezet door de parkeerfaciliteit.
 11. Beëndiging parkeerabonnement
  • Het parkeerabonnement wordt automatisch beeindigd bij opzegging van uw ligplaats bij Jachthaven Rotterdam.
  • Wilt u uw parkeerabonnement opzeggen dan kunt u dit jaarlijks doen voor 1 mei met in achtneming van een periode van 1 maand.
  • Tussentijds opzeggen van uw parkeerabonnement of ligplaats geeft u geen recht op restitutie van enige gelden.
  • Bij het niet nakomen van deze parkeervoorwaarden kan Jachthaven Rotterdam met opgaaf van reden het parkeerabonnement intrekken, in dit geval heeft u geen recht op restitutie van enige gelden.
  • Het kan voorkomen dat Jachthaven Rotterdam B.V. het parkeerabonnement intrekt zonder opgaaf van reden, zij houdt zich hier het recht toe. In geval de intrekking van het parkeerabonnement in de periode 1 mei tot 30 september plaatsvind zult u over de resterende periode van intrekkingsdatum tot 30 september recht hebben restitutie (pro rato parte).
 12. Wijzigingen:
  • Jachthaven Rotterdam B.V. kan deze parkeervoorwaarden te allen tijden aanpassen, abonnementhouders en overige gebruikers van de parkeerfaciliteit zijn steeds gebonden aan de meest recente parkeervoorwaarden.

   Jachthaven Rotterdam B.V.
   Laatste wijziging : 08 mei 2024
Plattegrond parkeerfaciliteit | parkeren uitsluitend voor houders van het parkeerabonnement.

Call Now Button