Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1.
Algemene Voorwaarden van Jachthaven Rotterdam B.V. gevestigd aan de Noorderkade 120, 3039 MB, te Rotterdam. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 80431283. Aanhangend aan deze algemene voorwaarden is onze Disclaimer en Voorwaarden Bootverhuur  welke apart vermeld staat op onze website, bij kruisingen van betekenissen is de algemene voorwaarden te allen tijde leidend. De op deze pagina vermelde algemene voorwaarden van Jachthaven Rotterdam B.V., hierna te noemen Jachthaven Rotterdam zijn te allen tijde up to date en zullen als leidend worden beschouwd bij het beroep doen op de algemene voorwaarden.

Artikel 2.
Wanneer deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard door Jachthaven Rotterdam zijn deze mede van toepassing ten aanzien van de ligplaatshouders, passanten, hun gasten, en in het algemeen ten aanzien van allen, die zich op het terrein van de jachthaven bevinden.

Artikel 3.
Jachthaven Rotterdam hanteert een systeem van toegangspasjes,die door alle houders op eerste verzoek moeten worden getoond. Deze toegangspas kunt u aanvragen bij de havenmeester, per toegangspas dient er een borg te worden voldaan van € 25,- (zegge: vijfentwintig euro) dit bedrag dient uitsluitend contant te worden voldaan bij aanvraag van de havenpas(sen), u ontvangt bij betaling een getekende kwitantie. De toegangspas(sen) dienen voor of uiterlijk op de overeengekomen einddatum persoonlijk bij de havenmeester gezamenlijk met de voornoemde kwitantie te worden ingeleverd, alleen op deze wijze heeft u recht op restitutie van de borg. Na de overeengekomen einddatum zal de toegangspas uit ons systeem worden verwijderd waardoor toegang tot de jachthaven niet meer mogelijk is, tevens vervalt het recht op restitutie van de borg.

Artikel 4.
De kantine behorend bij Jachthaven Rotterdam is toegankelijk en bedoeld als ontmoetingsruimte voor ligplaatshouders en hun introducés. De kantine is in het zomerseizoen gesloten van 22:00 p.m. tot 08:00 a.m. (zomerseizoen van 1 april tot 1 november). De kantine is in het winterseizoen gesloten van 18:00 p.m. tot 08:00 a.m. (winterseizoen van 1 november tot 1 april). Jachthaven Rotterdam behoud het recht zonder opgaaf van reden tijdens de aangegeven openingstijden de kantine gesloten te houden / te sluiten. Een en ander is eveneens van kracht voor de aanwezige toiletten en douche gelegenheid.

Artikel 5.
Voor allen die zich op het terrein bevinden, geldt dat zij zich zodanig dienen te gedragen dat overige bezoekers van de jachthaven, de andere watersporters op het water en de omwonenden van de jachthaven daarvan geen overlast ondervinden. De werknemers van Jachthaven Rotterdam houden toezicht en zijn bij overtreding gerechtigd stappen te ondernemen inclusief het zonder restitutie beëindigen van het gebruik van de ligplaats en of stallingplaats en het (per direct) ontzeggen van toegang tot de jachthaven.

Artikel 6.
Voor aspirant ligplaatshouders en ligplaatshouders die hun ligplaats tijdelijk niet gebruiken gelden niettemin deze algemene voorwaarden.

Artikel 7.
Verblijf op de jachthaven is 24/7 toegestaan voor ligplaatshouders en haar gasten (de ligplaatshouder is te allen tijde verantwoordelijk voor haar gasten). De toegang is om veiligheidsredenen afgeschermd met een tijdklok, ligplaatshouders kunnen van  07:00 uur  tot 23:00 gebruik maken van het toegangshek. Buiten deze tijden wordt enkel op verzoek bij de havenmeester de toegang ontleend. Overnachtingen aan boord dienen te allen tijde gemeld te worden doorgegeven aan de havenmeester. In de periode van 1 november tot 1 april worden wegens veiligheidsredenen overnachtingen op de boot niet toegestaan.

Artikel 8.
De boten van de ligplaatshouders dienen zowel technisch ,als uiterlijk in goede staat van onderhoud te verkeren behoudens al dan niet tijdelijke goedkeuring door Jachthaven Rotterdam. Het is de ligplaatshouder niet toegestaan een andere dan de met Jachthaven Rotterdam overeengekomen boot op de aangewezen ligplaats te leggen behoudens goedkeuring door Jachthaven Rotterdam: In de ligplaats mag geen extra boot worden aangelegd, zoals bijvoorbeeld Rubberboten/opblaasboten/roeiboten/kano’s etc. deze dienen aan dek te liggen of in de takels te hangen.

Artikel 9.
De overeenkomsten t.a.v. de ligplaatsen worden gesloten voor de duur van 12 maanden uitzonderingen hierop zullen uitsluitend op het inschrijfformulier worden vastgelegd. Tijdens de eerste twee maanden van die perioden kan Jachthaven Rotterdam de overeenkomst zonder opgave van redenen met inachtneming van een termijn van een maand beëindigen, resp. een week ingeval de ligplaatshouder ondanks sommatie niet aan zijn verplichtingen voldoet.

Artikel 10.
De ligplaats wordt persoonlijk verleend en is niet overdraagbaar. Het is verboden aan te leggen op een andere plaats dan de toegewezen ligplaats. Iedere vorm van onderhuur of het in bruikleen geven van een ligplaats aan derden is verboden. Bij verkoop van een vaartuig vervalt het recht op de ligplaats alsmede het recht op restitutie van havengelden. Het is niet toegestaan de ligplaats met het vaartuig “mee te verkopen”.

Artikel 11.
Indien ligplaatshouders hun vaartuig aan gasten ter beschikking stellen zonder daarbij zelf aanwezig te zijn, dienen zij dit vooraf te melden aan de havenmeester onder vermelding van naam c.q. namen van deze gasten. Verhuur/exploitatie van uw vaartuig aan derden is vanuit de jachthaven niet toegestaan, de havenmeester houdt toezicht en heeft het recht de ligplaatsovereenkomst zonder restitutie van havengelden te beëindigen.

Artikel 12.
Jachthaven Rotterdam heeft het recht, ook in verband met een optimale exploitatie van de ligplaatsen, op ieder moment een ligplaatshouder een andere ligplaats toe te wijzen.

Artikel 13.
De medewerkers van Jachthaven Rotterdam mogen ieder vaartuig betreden indien dit noodzakelijk wordt geacht voor het behoud van het vaartuig of om schade aan de jachthaven of aan andere vaartuigen te voorkomen.

Artikel 14.
In het zomerseizoen zijn er in het belang van de veiligheid geen werkzaamheden aan het vaartuig toegestaan, behoudens toestemming door Jachthaven Rotterdam. Bij werkzaamheden aan de boot dient te allen tijde het milieu in acht te worden genomen. Het onderhoud aan de boot moet altijd boven een bodembeschermende voorziening plaatsvinden wanneer er met milieu belastende vloeistoffen wordt gewerkt . Het is verboden onderhoudswerkzaamheden en reparatie werkzaamheden uit te voeren aan de buitenkant van uw schip wanneer uw boot bij Jachthaven Rotterdam in het water afgemeerd is. In geval van een milieu belastend ongeluk kan Jachthaven Rotterdam de verantwoordelijke hiervoor sommeren met een maximale hoogte van de totale opruimingskosten en eventuele bijkomende kosten, waaronder bijvoorbeeld  opgelegde boetes vanuit overheden. Jachthaven Rotterdam is te allen tijde bevoegd de werkzaamheden te stoppen wanneer dit het milieu en/of de veiligheid in gevaar brengt.

Artikel 15.
Ligplaatshouders worden geacht hun vaartuig als goed huisvader te onderhouden en te beheren en zijn verplicht het vaartuig minimaal WA te verzekeren.

Artikel 16.
Een vaartuig dient binnen de maximale boxlengte te liggen. Jachthaven Rotterdam is niet aansprakelijk voor eventueel ontstane schade aan het vaartuig of de vaartuigen van anderen ten gevolge van het “uitsteken” van het vaartuig. De ligplaatshouder is aansprakelijk voor alle schade aan de steigers ontstaan als gevolg van het uitsteken van het vaartuig of het verkeerd aanleggen hiervan.

Artikel 17.
Jachthaven Rotterdam is niet aansprakelijk voor enige schade toegebracht aan en/of ontvreemding van het vaartuig en/of andere goederen van ligplaatshouder, zowel op het water als op de wal, behoudens indien en voor zover er sprake is van opzet of grove schuld bij de medewerkders van Jachthaven Rotterdam.

Artikel 18.
Het parkeren van fietsen, motorvoertuigen en trailers is alleen toegestaan op het parkeerterrein. Het parkeerterrein is enkel bedoeld voor daggebruik en voor die ligplaatshouders die de parkeerplaats in het zomerseizoen huren van Jachthaven Rotterdam. Het is niet toegestaan fietsen, motorvoertuigen, trailers en vaartuigen op de parkeerplaats voor meerdere dagen achter te laten.

Artikel 19.
Het gebruik van elektra, water en eventuele douches kan plaatsvinden tegen betaling in overleg met de havenmeester.

Artikel 20.
Voor het in werking stellen van een elektrapunt bij de ligplaats is de ligplaatshouder een verplichte jaarlijkse aanbetaling te doen welke volgens de tarievenlijst word opgegeven. In de aanbetaling is inbegrepen jaarlijkse vastrecht aansluitkosten voor het gebruik van een toegewezen elektrapunt en een voorschot op het verbruik. Wanneer er meer dan het opgegeven kWh word verbruikt zal de onderneming dit in rekening brengen aan de aanvrager van het elektrapunt. Als aan het einde van een jaar blijkt dat u een restwaarde aan kWh heeft zullen wij dit verrekenen met de voorschotnota van het opkomende jaar. Een opzegging van een elektrapunt dient schriftelijk te worden uitgevoerd, en is per direct opzegbaar zonder in achtneming van een opzegtermijn. Jachthaven Rotterdam B.V. heeft eveneens het recht zonder opgaaf van reden de levering van energie per direct te beëindigen, wanneer er een restant overblijft na berekening zal dit op schriftelijk verzoek binnen 2 maanden na bevestiging opzegging geretourneerd worden aan gebruiker, retour boekingen worden uitsluitend per bankoverschrijving uitgevoerd.

Artikel 21.
De steigers mogen niet geblokkeerd worden. Aan de steigers mogen door de leden geen voorzieningen (met uitzondering van vaartuigen) in welke zin dan ook worden aangebracht, behoudens toestemming van Jachthaven Rotterdam.

Artikel 22.
Indien u opdracht geeft uw schip uit het water te liften of gebruik te maken van de hellingbaan, dan is dat onder risico en aansprakelijkheid van de booteigenaar zelf. U dient dit bij uw verzekeringsagent aan te geven alvorens u de opdracht geeft aan Jachthaven Rotterdam.

Artikel 23.
Jachthaven Rotterdam is gerechtigd haar tarieven jaarlijks te verhogen. De geldende tarieven kunt u terugvinden op de lijst met tarieven. Bij het aangaan van een overeenkomst met Jachthaven Rotterdam B.V. gaat u eveneens akkoord met de gehanteerde tarieven.

Artikel 24.
Jachthaven Rotterdam kan deze algemene voorwaarden te allen tijden aanpassen. (aspirant) Ligplaatshouders zijn steeds gebonden aan de meest recente Algemene voorwaarden.

Artikel 25.
Voor eventuele geschillen zal met uitsluiting van ieder andere Rechter bevoegd zijn de al naar gelang het onderwerp van het geschil bevoegde Rechter in het arrondissement Rotterdam.

Artikel 26.
Alle handelingen met betrekking tot de eigendommen van de ligplaatshouders geschieden voor hun rekening en risico. Jachthaven Rotterdam is uitsluitend aansprakelijk voor het vrije gebruik van de overeengekomen ligplaats tegenover de houder daarvan met uitsluiting van iedere verdergaande aansprakelijkheid behoudens ingeval van opzet of voorwaardelijk opzet. De ligplaatshouder vrijwaart Jachthaven Rotterdam voor eventuele aanspraken van derden met betrekking tot de ligplaats of daaruit voortvloeiende of daar mede in verband staande gebeurtenissen.

Artikel 27.
Voor het stallen van boten op de wal sluit Jachthaven Rotterdam aparte overeenkomsten, op welke overeenkomsten de onderhavige voorwaarden eveneens mutaties mutandis van toepassing zijn. Ligplaatsen en stallingplaatsen worden expliciet afzonderlijk verhuurd.

Artikel 28.
Heeft u met Jachthaven Rotterdam de “jaarlijkse winterstalling” overeenkomst dan worden de aangevinkte servicewerkzaamheden welke op de overeenkomst staan eveneens jaarlijks uitgevoerd volgens de jaarlijks geldende tarieven. Heeft u een stalling overeenkomst voor “eenmalige winterstalling” een overeenkomst per “week”, “maand” of jaar, dan worden de aangevinkte servicewerkzaamheden eenmalig uitgevoerd volgens de jaarlijks geldende tarieven.

Artikel 29.
Elk risico verbonden aan de winterstalling, hetzij voor de boot, hetzij voor de ligplaats/stallingplaats houders tijdens het droogzetten of op de wal staan, is voor eigen rekening en/of verantwoording. Jachthaven Rotterdam  kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die voortkomt uit onvoldoende constructiestijfheid van het gehellingde vaartuig. Opdrachtgever dient zeker te zijn, of bij de bouwer van zijn vaartuig te verifiëren, dat de romp van zijn vaartuig de krachten van de steunpadden, heftruck en hellingkar kan weerstaan.  Schade aan delen van het vaartuig, zoals log, dieptemeter etc., waarvan de eigenaar niet nauwkeurig de plaatsing heeft aangegeven zijn voor rekening van de opdrachtgever/eigenaar.

Artikel 30.
De winterstalling periode loopt van 1 oktober tot 1 mei. De boten worden op lengtemaat en volgorde van binnenkomst op de stalling geplaatst. De boot kunt u vanaf 1 oktober brengen voor de stalling. De eerste boten worden vanaf 1 april te water gelaten, De tewaterlating wordt uigevoerd in tegenovergestelde volgorde van binnenkomst. De laatste boten worden voor 1 mei te water gelaten. Wanneer een boot te water is gelaten dient deze binnen 24 uur naar haar vaste ligplaats te worden overgevaren.  Jachthaven Rotterdam maakt voorafgaand aan de maand april een rooster voor tewaterlating, deze wordt gedeeld met de opdrachtgever/eigenaar zodat een ieder het ophalen van de boot kan inplannen. Wanneer de boot niet binnen 24 uur is verwijderd kan Jachthaven Rotterdam besluiten ligplaats/havengelden te rekenen voor het verblijf in de jachthaven van het betreffende vaartuig.

Artikel 31.
Verlenging van de winterstallingperiode is mogelijk, voor verlenging worden de tarieven gehanteerd zoals deze op de tarievenlijst vermeld staan. De verlenging dient minimaal 5 werkdagen vooraf aangegeven te worden alvorens de boot ingepland staat om te water te worden gelaten.

Artikel 32.
Alle door Jachthaven Rotterdam gesloten overeenkomsten kunnen behoudens de daarin getroffen speciale regelingen door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van een termijn van minimaal 1 maand voor de afloop van de overeenkomst, resp. een week in het geval van art.9. Zonder opzegging wordt de overeenkomst automatisch verlengd met eenzelfde periode als de tevoren overeengekomen. De opzegging dient uitsluitend schriftelijk ingediend te worden bij Jachthaven Rotterdam.

Artikel 33.
Al het geen door de ligplaatshouder, resp. andere contractanten moet worden voldaan, dient uiterlijk voor de inwerkingtreding van de overeenkomst, resp. de overeengekomen termijn te worden voldaan en in ieder geval binnen de gestelde betalingstermijn van 8 dagen. Voor bedrijven hanteert Jachthaven Rotterdam een betalingstermijn van 30 dagen.  Door het enkele verloop van de betalingstermijn zal de debiteur van Jachthaven Rotterdam in verzuim zijn, waardoor Jachthaven Rotterdam van af dat ogenblik aanspraak zal kunnen maken op de dan geldende wettelijke incassovergoeding en rente. Mocht de debiteur vervolgens na sommatie door Jachthaven Rotterdam binnen 4 weken nadien het verschuldigde nog niet hebben voldaan dan is Jachthaven Rotterdam gerechtigd zich de eigendommen van de debiteur die zich op het terrein van de jachthaven bevinden als onderpand voor de vordering toe te eigenen en in het openbaar of onderhands te verkopen en zich uit de opbrengst te voldoen.

Artikel 34.
De reparatie en of service opdrachten welke u uitbesteed aan Jachthaven Rotterdam besteedt Jachthaven Rotterdam zelf uit aan “Sloepenreparatie.nl” resp. Role Bootreparatie gekenmerkt onder KvK registratienummer 59915773. De algemene voorwaarden en tarieven van Sloepenreparatie.nl zijn van toepassing op het uitvoeren van de opdracht, alsmede is Jachthaven Rotterdam niet aansprakelijk voor de eventueel voortvloeiende schade aan uw goed alsmede met betrekking tot de werkzaamheden waartoe u opdracht heeft gegeven, de verantwoordelijkheid hiervan licht bij de uitvoerende partij t.w. Sloepenreparatie.nl.

Artikel 35.
Jachthaven Rotterdam beschermd uw gegevens alsof het haar eigen zijn. Met betrekking tot de samenwerking met Sloepenreparatie.nl is Jachthaven Rotterdam B.V. verplicht uw adresgegevens door te geven aan Sloepenreparatie.nl om de doorgegeven opdrachten daadwerkelijk goed af te kunnen ronden. Wanneer u expliciet aangeeft uw contactgegevens gegevens niet door te geven zal Jachthaven Rotterdam dit niet doen, als vervolg hierop kunnen Jachthaven Rotterdam alsmede Sloepenreparatie.nl geen onderhoudswerkzaamheden voor u uitvoeren.

ARTIKEL 36.
Alle onderhoud en reparatie opdrachten zullen zonder anders overeengekomen uitgevoerd en gefactureerd worden door Sloepenreparatie.nl.

Jachthaven Rotterdam B.V.
Laatste wijziging: 20 december 2021

Call Now Button