Voorwaarden bootverhuur

Voorwaarden bootverhuur

Voorwaarden bootverhuur van Jachthaven Rotterdam B.V. kantoorhoudende aan de Noorderkade 120, 3039 MB, te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 80431283, hierna te noemen Jachthaven Rotterdam. Aanhangend aan deze Voorwaarden Bootverhuur is onze Algemene Voorwaarden en Disclaimer welke apart vermeld staat op onze website, bij kruisingen van betekenissen is de algemene voorwaarden te allen tijde leidend. De op deze pagina vermelde Voorwaarden Bootverhuur zijn te allen tijde up to date en zullen als leidend worden beschouwd bij het beroep doen op de Voorwaarden Bootverhuur.

Artikel 1.
Bij aanvang van de huurperiode zal verhuurder de gereserveerde boot leveren aan huurder. Wanneer dit door technische gebreken niet mogelijk is levert huurder een vervangende boot met exact de zelfde eigen. Het zal in goede staat verkeren; het zal tot het gebruik waarvoor het bestemd is dienen. Huurder dient voor vertrek altijd te controleren of inventaris compleet is.

Artikel 2.
Huurder is in gebreke gebleven als huurder de huur niet op de vervaldata voldaan heeft of zijn of haar verplichtingen ingevolge deze huurovereenkomst niet nakomt. Behalve nakoming en of schadevergoeding vorderen kan de verhuurder zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst voor ontbonden houden en het gehuurde onmiddellijk tot zich nemen.

Artikel 3.
Huurder zal het gehuurde als een ”goed huisvader” en overeenkomstig de bestemming gebruiken. De huurder als ingeschreven persoon voor het gehuurde is te allen tijde aansprakelijk voor goed gebruik van het gehuurde, ook is deze persoon de verantwoordelijke voor zijn mede opvarende. Huurder zal geen veranderingen in het gehuurde aanbrengen. Huurder zal het gehuurde zonder schriftelijke toestemming van verhuurder niet in gebruik afstaan, noch geheel, noch gedeeltelijk.

Artikel 4.
Aan het einde van de huurperiode zal huurder het gehuurde op of voor de overeengekomen tijd bij Jachthaven Rotterdam overdragen in dezelfde staat waarin huurder het ontvangen heeft. Indien het gehuurde later dan de overeengekomen tijd wordt afgemeld zal voor elke 30 minuten € 25,- (zegge: vijfentwintig euro) in rekening gebracht worden. Indien het gehuurde niet bij Jachthaven Rotterdam overgedragen wordt, zullen de kosten voor het transporteren van het gehuurde naar Jachthaven Rotterdam volledig ten laste van de huurder komen.

Artikel 5.
Alle kosten die verband houden met het gebruik van het gehuurde zoals havengelden, bruggelden, kadegelden, liggelden, kosten voor “extra brandstof” en verlichting en eventuele geldboetes zijn voor rekening van huurder.

Artikel 6.
Kosten van het normale onderhoud zijn voor rekening van verhuurder, tenzij sprake is van schade of verlies als bedoeld in artikel 8. Huurder zal reparaties nooit uit laten voeren door anderen dan verhuurder tenzij verhuurder hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Door verhuurder toegestemde reparaties zal verhuurder terugbetalen als gespecificeerde rekeningen worden overlegd.

Artikel 7.
Verhuurder heeft de boten verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal. Bij aanspraak van de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering zal de verhuurder het eigen risico van € 300,- (zegge: driehonderd euro) per schadegeval in rekening brengen bij huurder.

Artikel 8.
Huurder is aansprakelijk voor schade aan en verlies van het gehuurde voor zover niet gedekt door verzekering genoemd in artikel 7, ontstaan gedurende de tijd dat huurder het gehuurde onder zich heeft, onverminderd het bepaalde in artikel 6, tenzij huurder kan aantonen dat schade en verlies niet door hem of één van zijn mede opvarenden is veroorzaakt. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel (ongeval), diefstal of vermissing van privé-goederen.

Artikel 9.
Huurder zal elk feit waaruit schade voortvloeit, dat de verzekeraar mogelijkerwijs moet weten, onmiddellijk aan verhuurder melden. Huurder zal zich houden aan de aanwijzingen van de verhuurder tot behoud van het vaartuig en tot behoud van de rechten van de huurder. Indien voorgenoemde feiten niet gemeld worden, kan dit voor huurder leiden tot volledige aansprakelijkheid voor schade en kosten.

Artikel 10.
Bij moedwillige vernieling of vermoeden van moedwillige vernieling aan het gehuurde en of schade aan derden zal te allen tijde aangifte worden gedaan bij de politie.

Artikel 11.
Huurder kan, indien de verhuurder zijn of haar verplichtingen ingevolge deze huurovereenkomst niet nakomt, de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden beschouwen; verhuurder zal dan onmiddellijk alle reeds betaalde bedragen terugbetalen.

Artikel 12.
Het meenemen en of gebruik van overmatig alcohol is niet toegestaan. Meenemen en of gebruik van drugs en andere verdovende middelen is te allen tijde verboden. Bij constatering behoud verhuurder zich het recht de huurovereenkomst te ontbinden zonder terugbetaling van reeds betaalde bedragen.

Artikel 13.
Het maximaal aantal personen per boot wordt aangegeven in textuele uitleg bij het gehuurde opject zoals dit op de website van Jachthaven Rotterdam is gepresenteerd. Het gewicht van één persoon staat gelijk aan 80kg, kinderen worden als 1 persoon beschouwd
Het overschrijden van het maximaal aantal personen is zonder schriftelijke toestemming van verhuurder strikt verboden. Bij constatering van overtreding behoud verhuurder zich het recht de huurovereenkomst te ontbinden zonder terugbetaling van reeds betaalde bedragen.

Artikel 14.
Het gehuurde is bestemd voor gebruik in het door verhuurder aangegeven vaargebied. Het is te allen tijde strikt verboden het door verhuurder aangegeven vaargebied te verlaten.

Artikel 15.
Voor vertrek zal huurder instructies van verhuurder krijgen aangaande het gebruik van het gehuurde. Huurder zal deze instructies te allen tijde aanvaarden en opvolgen.

Artikel 16.
Jachthaven Rotterdam houd ten allen tijde het recht om bij slecht weer de verhuur of tocht op basis van eigen inzicht te annuleren en te verplaatsen naar een andere datum. Verplaatsing naar een andere datum geschiedt in overeenstemming met huurder.

Artikel 17.
Bent u als gast tijdens een van onze arrangementen aan boord van een van onze schepen dient u ten alle tijden de instructie van de schipper/begeleider op te volgen.

Artikel 18.
Betalingen van reserveringen dienen uitsluitend via iDeal (per bank) voldaan te worden bij boeking van het te reserveren item.

Artikel 29.
Annulering kan tot 24 uur voor de gereserveerde datum kosteloos. Daarna zal verhuurder u annuleringskosten in rekening brengen. De annuleringskosten bedragen € 50,- (zegge: Vijftig euro).

Artikel 20.
Huurder en/of gast van Jachthaven Rotterdam gaat bij betaling akkoord met onze Algemene Voorwaarden, Voorwaarden Bootverhuur en Disclaimer welke eveneens vermeld staan op de website van Jachthaven Rotterdam t.w. www.jachthavenrotterdam.nl en verklaart hiermee  Jachthaven Rotterdam niet aansprakelijk te stellen voor welke schade dan ook.

Jachthaven Rotterdam B.V.
Laatste wijziging:  25-09-2020

Call Now Button